Huisregels Evenemententerrein Schuttersgilde St. Martinus - Kermis Gaanderen

De huisregels gelden op het gehele evenemententerrein, inclusief feesttenten. Overtreden van de huisregels kan aan de politie worden gemeld en kan leiden tot een terreinverbod.

1. Alle aanwijzingen van de algehele leiding, vrijwilligers van Schuttersgilde St. Martinus belast met toezicht en medewerkers van het beveiligingsbedrijf dienen te allen tijde direct opgevolgd te worden.
2. Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u ongevraagd akkoord met de huisregels en moet u zich (vanaf 14 jaar) indien gevraagd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (géén foto of kopie).
3. Voor uw en onze veiligheid is er op gehele evenemententerrein en in de tenten 24/7 videobewaking.
4. Brand(gevaar) en/of andere onrechtmatigheden dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de dienstdoende algehele leiding en/of het beveiligingsbedrijf. Aanwijzingen van de algehele leiding en/of het beveiligingsbedrijf en herkenbare leden van Schuttersgilde St. Martinus dienen strikt opgevolgd te worden.
5. Op avonden dat er entreegeld geheven wordt, ontvangt elke bezoekers van de feesttenten een per dag verschillend gekleurd polsbandje. Aan personen onder de 18 jaar en personen die geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen wordt géén alcoholische drank verstrekt. Zij ontvangen een polsbandje in een andere kleur. Wanneer er boetes aan de organisatie opgelegd worden in geval van overtreding zal deze altijd op de overtreder verhaald worden. Op het entreegeld wordt geen restitutie verleend.
6. Met het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met het eventuele gebruik door het Schuttersgilde St. Martinus en het beveiligingsbedrijf van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film/video, TV-beelden etc. Dit materiaal wordt gebruikt voor handhavingsdoeleinden, website, sociale-media en promotionele of voorlichtende doeleinden van Schuttersgilde St. Martinus, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd. Op het gebruik hiervan is een privacyreglement van toepassing.
7. Wanneer in de (late) avonduren de kassa gesloten is, is het betreden van de feesttenten alleen mogelijk met geldig toegangsbewijs (bandje).
8. In de feesttenten wordt mogelijk meer dan 85 dB(a) aan geluid geproduceerd. Het bestuur van Schuttersgilde St. Martinus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt geheel op eigen risico.
9. Het is verboden zelf meegebrachte (sterke) alcoholische drank en andere drink- en etenswaren te nuttigen op het evenemententerrein en in de feesttenten anders dan ter plaatse aangeboden door de horeca-exploitant.
10. Overmatig alcoholgebruik en alcoholmisbruik is niet toegestaan.
11. Het is strikt verboden te roken in de feesttenten. Voor rokers is een speciale rookplek ingericht. Wanneer er aan de organisatie boetes worden opgelegd voor het niet naleven van het rookverbod, worden deze altijd op de overtreder verhaald. Herhaaldelijk overtreden van het rookverbod zal leiden tot een direct terreinverbod.
12. Het gebruiken of het bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Overtreden van deze regel leidt direct tot een terreinverbod en wordt altijd aan de politie gemeld.
13. Het bij zich dragen, gebruiken en/of verhandelen van enigerlei verdovende en/of stimulerende middelen, inclusief lachgas, is ten strengste verboden. Overtreden van deze regel leidt direct tot een terreinverbod en wordt altijd aan de politie gemeld.
14. Agressief en aanstootgevend gedrag is niet toegestaan.
15. De nooduitgang moet altijd vrijgehouden worden en mag alleen in noodsituaties gebruikt worden.
16. Het is verboden op of rond het evenemententerrein goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
17. Het is niet toegestaan zich met (plastic) glazen op het evenemententerrein te begeven.
18. Urineren buiten de daarvoor bestemde toiletten is niet toegestaan.
19. In geval van beschadiging van andermans eigendommen stellen wij u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Het staan op (hang) tafels, banken en biertray’s is niet toegestaan. In het geval van overtreding, met mogelijk letsel als gevolg, is de organisatie niet aansprakelijk.
20. Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft kunt u deze indienen bij de dienstdoende algehele leiding. Klachten dient u altijd direct na het moment van het ontstaan daarvan te melden (dezelfde dag), bij een latere melding vervalt uw klachtrecht.
21. Gevonden voorwerpen dienen bij de dienstdoende vrijwilligers of het beveiligingsbedrijf afgegeven te worden.
22. Indien er een garderobe aanwezig is, is het gebruik voor jassen e.d. verplicht.
23. Bij gebruik en verhandelen van valse toegangsbewijzen wordt direct aangifte gedaan bij de politie en wordt een terreinverbod van tenminste 3 jaar opgelegd.
24. In alle voorkomende gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de dienstdoende algehele leiding in directe samenspraak met het bestuur van Schuttersgilde St. Martinus en het beveiligingsbedrijf.

Namens het bestuur van Schuttersgilde Sint Martinus Gaanderen
Voorzitter en Secretaris